KTÖS, EĞİTİMİN NİTELİĞİNİN ARTIRILMASIYLA İLGİLİ ÖNERİLERİNİ AÇIKLADI

KTÖS, Bugün sendikada gerçekleştirdiği basın toplantısında eğitimin niteliğinin artırılması ile ilgili önerilerini ve yaptığı çalışmaları kamuoyu ile paylaştı.
KTÖS binasında gerçekleştirilen basın toplantısında okunan çalışma şöyle:

EĞİTİMİN NİTELİĞİNİN ARTIRILMASI İLE İLGİLİ ÖNERİLERİMİZ
10 Haziran 2019
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
ANA BAŞLIKLAR
1. Eğitim İstatistikleri
2. Yasa Çalışmaları
3. İstihdam
4. İki Toplumlu İlişkiler
5. Okul içi Düzenlemeler
6. Altyapı
7. Sosyal ve Ekonomik Haklar
1. EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ
• Kamu ilk ve anaokullarında öğrenim gören genel öğrenci sayısı 19,994.
• Kamu okullarında görev yapan müdür sayısı 83, müdür muavini sayısı 67 ve genel
öğretmen sayısı 1,592.
• Dört yaş şube sayısı 60, ana sınıf şube sayısı 156, ilkokul şube sayısı 727, özel eğitim
şube sayısı 42. Toplam sınıf şube sayısı 985.
• Şube başına düşen öğrenci sayısı 20.3
(OECD tarafından hazırlanan 2017 yıllık eğitim raporunda kamusal alanda ortalama sınıf
sayısının 21 öğrenci olduğu görülmektedir. AB’de bu ortalama 20, G20 ülkelerinde 24’tür.
Spesifik olarak bu sayı İngiltere’de 26, Finlandiya’da 19, Fransa’da 23, Letonya’da 16, İsveç
de ise 19’dur.)
2. YASA ÇALIŞMALARI
2.1 EĞİTİM ŞURASI KARARLARI
• Geçmişten günümüze toplam şura sayısı: 5
• Kararların birçoğu uygulanmadı.
Öneri: Şura Kararları tavsiye değil, zorunlu olmalı.
Öneri: Son eğitim şurasında 11 komisyonun onanmış 417 önerisi hayata
geçirilmelidir.
Kaynak: http://egitimsurasi.mebnet.net/
2.2 ÖĞRETMENLER YASASININ GÜNCELLENMESİ
• Öğrenci sayıları (dört yaş 16, ana sınıf 20, ilkokul 26 olmalı)
• İlkokul öğretmeni atanacaklarda aranan özel nitelikler içerisinden “geçici çalışma”
ifadesinin kaldırılması.
• Terfilere başvuruda kıdemin yükseltilmesi (muavin 12, müdür 15, denetmen 18)
• Öğretmenlerin konut gereksinimlerini karşılamak amacıyla gerekli katkıyı yapacak
özel bir fon oluşturulması.
• 40 km ve üzeri görev yeri olan her öğretmene tahsisat verilmesi.
• Doğum izinlerinin 112 gün olarak düzenlenmesi. Erkek öğretmenl
2.5 OKULÖNCESİ EĞİTİM
• Ombudsmanın raporuna göre dört yaş okullarına giden öğrenci oranı %52,57’dir.
(2018-2019 yılında bu rakam % 38’e gerilemiştir)
• Okula aile birliklerinin 38 okulda istihdam ettiği öğretmen yardımcılarının toplamı
65’tir.
• 65 öğretmen yardımcısının sadece 27 tanesinin sosyal güvenlik yatırımları
yapılmaktadır.
Taleplerimiz:
Okulöncesi öğretmen yardımcısı kadrolarının açılması
Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması, okul öncesi birimin kurulması, okul öncesi eğitim
yasasının çıkarılması
http://www.yeniduzen.com/okul-oncesi-egitimi-birimi-veya-dairesi-kurulmali53869h.htm
http://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n210724-ktos-okul-oncesiogretmenlerinin-ihtiyaclarinin-belirlenmesi

Ombudsman’ın Öğretmen Yardımcıları ile İlgili Hazırladığı Rapor


2.6 ÖZEL EĞİTİM
• Özel gereksinimli bireyler eğitim yasasının çıkarılması
• Özel eğitim dairesinin kurulması
• 185 tane işsiz özel eğitim öğretmeni var.
Taleplerimiz:

Herkes için eşit ve engelsiz politikalar üretilmesini istiyoruz!


2.7 ÖĞRETMEN YÜKSELME TÜZÜĞÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ
• Kıdemin yükseltilmesi
• Kriter puanlarının yeniden düzenlenmesi
• AÖA’nın düzenleyeceği eğitim yönetimi ve denetimi ile ilgili eğitim programı
hazırlanması
• Bekleme Listesi oluşturulması
• Aşamalı terfi sisteminin getirilmesi
2.8 MEDDYK YASASI’NIN GÜNCELLENMESİ
• Yasa 2006 yılında Türkiye’den Gazi Üniversitesi’nden hem de İskoçya Strathcylde
Üniversitesi’nden eğitim uzmanlarıyla çalışılarak yazılmıştır.
• Yasanın iyi bir zemin olmasının yanında, yasanın çalışabilmesi için 2008 yılında
hazırlanan 8 tane tüzüğün işleme konması gerekmektedir.
2.9 LONDRA TÜRK OKULLARI
• İçerisinde Toplum Merkezi, Konsorsiyum, Temsilcilik, Eğitim Bakanlığı ve
Sendikalarında olacağı bir konferans düzenlenmelidir.
Önerilerimiz:

Londra Türk Dili Okullarının geliştirilmesi için önerilerimizi paylaştık.


2.10 ÖĞRETMEN NAKİL TÜZÜĞÜNÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
• Öğretmenin gönüllülük ilkesi ile beraber, özel ders öğretmenliği sertifikasyon
programı ve tüzüğün eş zamanda başlatılması hedeflenmektedir.
2.11 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİ VE AÖA’NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
• AÖA’nın ilkokul ve okul öncesi öğretmeni yetiştirme misyona, master ve doktora
programları ile öğretim görevlisi yetiştirme misyonunun eklenmesi.
• Özel ders öğretmenliği sertifikasyon programının başlatılması.
• Hizmet içi kurs merkezine dönüştürülmesi.
• Araştırma- geliştirme merkezinin kurulması.
• Uygulama anaokulunun hayata geçirilmesi.
2. 12 KOLEJ GİRİŞ SINAV YÖNTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
• Yabancı dil öğretimine ağırlık veren kolej müfredatı devam etmelidir ve kamusal
eğitim içerisinde yaygınlaştırılarak daha fazla çocuğumuzun bu fırsata ulaşması için
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
• Gelişim dosyaları, yazılı ve sözlü değerlendirme sınavları ve özellikle süreç temelli
çalışmalarla öğrencilerin eğilimleri tespit edilerek yönlendirme yapılabilir.
• Kolejlerin sadece A-Level, GCE, IGCSE’e yönelik olarak öğrenci yetiştirmesi
sağlanmalıdır.
• Yatay geçişlerle sistemin sağlıklı bir şekilde çalışması her öğrencinin ve öğrenci
velilerinin sistemin nasıl çalıştığını anlaması gerekmektedir. Buna bağlı olarak da
hedeflenen eğitim için yardımcı olacak okul ve program tercih edilecektir.
Önerilerimiz:

KTÖS: Çocuklarımızın böyle bir stresi yaşadıklarından dolayı üzgünüz.


2.13 ZORUNLU DİN EĞİTİMİ SORUNSALI
• Dinler tarihi ve kültürü pedagojik olarak her dine her inanca eşit bir şekilde seçmeli
bir ders haline getirilmelidir.
Ombudsman Raporu:

Ombudsman Raporu: ‘Zorunlu din eğitimi temel hak ihlalidir’


2.14 EĞİTİMDE SÜRE
• “Örgün eğitim içerisinde çocuklarımızın öğretim gördüğü süre dünya standartlarının
üzerindedir. Eğitime ayrılan süre tartışılmalı, çalışma hayatının değişmesi ile birlikte
çocukların güvenli, nitelikli ve ücretsiz eğitim alacağı ortamlar için devlet ve yerel
yönetimler tüm vatandaşların erişeceği projeler üretmelidir.
• Kamusal okul binalarının alt yapıları güçlendirilmeli ve en verimli şekilde okullar
örgün ve yaygın eğitim için değerlendirilmelidir.
• “Eğitimde süre ve içerik değerlendirildikten sonra herkesin eşit, ücretsiz ve nitelikli
bir şekilde erişebileceği bir anlayışla planlanan kapsamlı bir projeyi konuşmaya
hazırız.
2.15 İLAHİYAT KOLEJİ SORUNSALI
• Okul müfredatının laik ve bilimsel bir yapıya dönüştürülerek meslek lisesi ve yüksek
okul şeklinde yeniden düzenlenmesi.
2.16 EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI
• Özel Eğitim Dairesi
• Okulöncesi Birimi
• Araştırma Geliştirme Birimi
• Ölçme Değerlendirme Birimi
• Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Birimi
2.17 AİLE EĞİTİMİ ve AİLE SÖZLEŞMESİ
▪ Okul ve aileler arasında yapıcı bir ilişki kurulması eğitim deneyiminin temeline
öğrencinin genel anlamda mutluluk ve sağlığını alan bir yaklaşımdır.
3. OKUL İÇİ DÜZENLEMELER
3.1 OKULLARA BÜTÇE OLUŞTURULMASI
• Döner sermaye tüzüğünün hazırlanması
• Öğrenci, öğretmen, okul alanına göre okullara bütçe ayrılması.
Önerilerimiz:

KTÖS: “Okullara Bütçe İstiyoruz”


3.2 OKULLARIN ÖĞRENCİ NÜFUSLARININ SINIRLANDIRILMASI
• Her okulun öğrenci nüfusu sınıfın metre kare alanı ve okulun metre kare alanına
göre yeniden yapılandırılmalıdır.
• Derslikler (2 – 2,5 m²)
• Sınıf içi sabit (1.4 m²)
• Hareketli (2 m²)
• Oyun alanı ( 2 m²)
• WC ( Her 30 öğrenci 1 WC kız-erkek ayrı, engelli)
• Öğretmenler odası (8 öğretmene kadar en az 16 m² olmalıdır. 8’den fazla her
öğretmen için 1,5 m² yer ilave edilir.
Kriterler:
http://egitimsurasi.mebnet.net/EK-3.pdf
3.3 OKULLARDA ORYANTASYON SINIFLARININ OLUŞTURULMASI
• 816 yabancı dil konuşan çocuk ilkokullarımıza devam etmektedir.
• Yabancılara yönelik Türkçe eğitim programı ihtiyacı (örgün ve yaygın eğitim)
• Yoğunluğa göre belirli okullarda oryantasyon sınıflarının açılması.
• Alan ile ilgili öğretmen yetiştirme
3.4 OKULLARDA REHBERLİK HİZMETLERİNİN KURULMASI
• Her 250 öğrenciye bir okul psikoloğu (PD ve Rehber Öğretmen)
• Toplamda 78 ihtiyaç vardır
• Halihazırda görev bekleyen 578 tane rehber öğretmen vardır
3.5 HİZMET İÇİ KURSLAR
• Okul yöneticileri
• Öğretmenler
• Öğrenciler
• Aileler
Taleplerimiz:
http://www.yeniduzen.com/ktos-hizmet-ici-kurs-talep-etti-63961h.htm
3.6 OKULLARIN PROJELERE AKTİF KATILIMI
• ‘Imagine’ Eğitim Programı
• Toplumlararası Müzik Korosu (ICC)
• Koro ve Orkestra Şöleni
• Kıbrıs Kültürünü ve Kimliğini Öğreniyorum
• Satranç Şöleni
• Doğal alanda kamp
• Okul dışarıda etkinlikleri
• Çocuk hakları etkinlikleri
• Sportif etkinlikler
• Sanat Etkinliği
• Euroscola Programı
• Öğretmen Değişim Programı
• AB eğitim programları
3.7 OKUL İÇİ YETKİLERİN ARTIRILMASI
• Okul güvenliği, taşımacılık, inşaatlar, kantinler ve gıda denetimi ile ilgili okul
yönetim kurullarının da aktif görev alacağı yasal mevzuat oluşturulması.
3.8 ÇOCUK HAKLARI
• Çocuk koruma programı mevzuatın oluşturulması
• Aile Eğitimi ve Aile sözleşmesi zorunluluğunun getirilmesi.
• Sosyal Hizmetler Dairesi ve Temel Sağlık Dairesi ile işbirliği içinde çocukların okul içi
ve okul dışı güvenliği sağlayacak mevzuat oluşturulması.
3.9 AKADEMİK GELİŞİMİN GÜNCELLENMESİ
• Satranç eğitimi
• Müze ve sanat eğitimi
• Sportif faaliyetlerin artırılması
• Yabancılara Türkçe eğitimi
• Zorunlu aile eğitimi
• Trafik ve çevre eğitimi
• Sosyal beceri eğitimi
• Ev idaresi
• Kodlama eğitimi
4. İSTİHDAM
4.1 ÖĞRETMEN İHTİYACI
• Sınıf: 53
• Okulöncesi: 20
• Özel eğitim: 60
• PD ve Rehber Öğretmen: 78
• Oryantasyon (uyum/alıştırma) öğretmeni kadrolarının oluşturulması
4.2 EĞİTİM HİZMETLİSİ İHTİYACI
İlköğretimde 70, orta eğitimde 87 hizmet alımı hademe çalışmaktadır.
• Hademe: 70 (ilkokul)
• Sekreter: 4
4.3 EĞİTİM BAKANLIĞI KADRO İHTİYAÇLARI
• Eğitim denetmeni: 10
• Eğitim uzmanı: 2
4.4 ÖĞRETMEN YARDIMCISI
• 100 adet olan öğretmen yardımcıları kadrosunun ilk 25’inin kullanılması.
Ombudsman Raporu:

Ombudsman’ın Öğretmen Yardımcıları ile İlgili Hazırladığı Rapor


5. ALTYAPI
5.1 OKULLARIN GELİŞTİRİLMESİ
• Tüm okulların eşit ve erişilebilir bir alt yapıya kavuşturulması
• Okulların teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması
• Her okula ücretsiz internet ve telefon hattı sağlanması
• Her okulun deprem fizibilite raporunun hazırlanması
5.2 YENİ OKUL BİNASI İHTİYACI
11 tane yeni okul binası talep ediyoruz.
1. Gazi Mağusa (1) İLKOKUL
2. Gazi Mağusa (1) ANAOKUL
3. Gazi Mağusa (1) DÖRT YAŞ
4. Gönyeli (Yenikent) (1) İLKOKUL
5. Girne (2) İLKOKUL
6. Girne (2) ANAOKUL
7. Girne (1) DÖRT YAŞ
8. Karpaz (1) ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
9. Güzelyurt (1) ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
5.3 EK DERSLİK, TAMİRAT ve YENİLENME
• 60 üzeri okulun ek derslik, genel tadilat, mefruşat ve teknolojik gereç ihtiyacı vardır.
• Yaşanan doğal afetlerden 11 tane okulumuz ciddi bir hasar görmüştür.
6. İKİ TOPLUMLU İLİŞKİLER / YAKINLAŞMA
• İki toplumlu projelerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması
• İki toplumun dillerinin öğretiminin eğitim programında yer alması
• Karşılıklı okul ziyaretlerinin teşvik edilmesi
• Eğitim amaçlı iki toplumlu projelerde görev alan öğretmen ve öğrencilere sınır
kapılarında kolaylık sağlanması.
7. EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR
7.1 GÖÇ YASASI
• Mayıs 2017’de görüşülmesi için ivediliği alınan ‘Kamu Çalışanlarının Aylık (MaaşÜcret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik)’ yasa tasarısının yeniden
meclisin gündemine taşınması.
• 2011 sonrası kamuda göreve başlayan çalışanların maaş baremleri eski maaş
baremlerine göre tekrardan düzenlenmelidir.
7.2 DOĞUM İZİNLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI
• Kadın öğretmenlerin doğum izinlerinin 112 güne çıkarılması
• Emzirme izinlerinin artırılması
• Talep edilmesi halinde sağlık kurulunun onayı ile 6 ay ödenekli doğum izin hakkının
tanınması
• Erkek öğretmenlere en az 21 iş günü doğum izni verilmesi
7.3 MESLEKİ YIPRANMA
• Beşe bir yıpranma hakkının her öğretmene uygulanması.
• Mental hastalıklarda ve sağlık kurulunun belirlediği mesleki hastalıklarda erken
emeklilik hakkı verilmesi
7.4 SOSYAL GÜVENLİK
• 1 Ocak 2008’de uygulamaya giren Sosyal Güvenlik Yasası geri çekilmelidir. Bunun
yerine Sosyal Devlet anlayışına bağlı olarak Tek Sosyal Güvenlik Yasası yapılmalıdır.
Saygılarımızla.
Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri